HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM PTI

STT Loại hình bảo hiểm PTI CARE
I THÔNG TIN CHUNG
1 Tên Công ty Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam
 Số hợp đồng 0000162/HD/016-PCN/CN.4.5/2022
Thời hạn bảo hiểm Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
II HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Quy tắc bảo hiểm Quy tắc bảo hiểm PTI
Danh sách các bệnh viện miễn dấu trên hóa đơn Chi tiết 
Danh sách các nhà thuốc có hóa đơn VAT Chi tiết 
So sánh giá dịch vụ tại một số bệnh viện quốc tế Chi tiết 
Hướng dẫn hồ sơ bồi thường Chi tiết
Hướng dẫn quy trình yêu cầu trả tiền bảo hiểm Chi tiết
Cách thức chi trả quyền lợi Covid 19 Chi tiết
Sổ tay bảo hiểm tham khảo Chi tiết
Hướng dẫn cài app PTI Chi tiết
III CÁC MẪU FORM
Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm ( Claim Form) Mẫu form
Biên bản tường trình tai nạn Mẫu form 
IV DANH SÁCH BẢO LÃNH
Danh sách bảo lãnh Chi tiết
Danh sách từ chối bảo hiểm Chi tiết
V QUYỀN LỢI BẢO HIỂM Chi tiết
VI LOẠI TRỪ BẢO HIỂM  Chi tiết

LƯU Ý BỒI THƯỜNG

ĐIỀU TRỊ TẠI CƠ SỞ Y TẾ TRONG DANH SÁCH LIÊN KẾT BẢO LÃNH CỦA PTI

BẢO LÃNH NỘI TRÚ/ PHẪU THUẬT

BẢO LÃNH NGOẠI TRÚ

Chi phí được bảo lãnh Chi phí phát sinh trong quá trình nằm viện/ phẫu thuật
Chi phí được bảo lãnh – Khám trước khi nhập viện
– Khám sau khi xuất viện
– Trợ cấp nằm viện
(*) Lưu ý Chi phí không được bảo lãnh thì khách hàng thanh toán trước và gửi hồ sơ về bolttech để làm thu tục bồi hoàn tiền sau (*) Chi phí khám trước khi nhập viện
(*) Chi phía khám sau khi xuất viện
(*) Trợ cấp nằm viện
(*) Chi phí điều trị tai nạn
(*) Tử vong/thương tật vĩnh viễn
ĐIỀU TRỊ TẠI CƠ SỞ Y TẾ HỢP PHÁP (NGOÀI DANH SÁCH LIÊN KẾT CỦA PTI

KHÁCH HÀNG THANH TOÁN TRƯỚC VÀ NHẬN TIỀN BẢO HIỂM SAU

(*) Thời gian giải quyết bồi thường kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ

(*) Với số tiền yêu cầu bồi thường dưới 20,000,000: trong vòng 5 – 7 ngày làm việc
(*) Với số tiền bồi thường từ 20,000,000 đến đủ 100,000,000: trong vòng 10 – 15 ngày làm việc
(*) Với số tiền bồi thường trên 100,000,000: trong vòng 15 – 20 ngày làm việc

(*) Tất cả các chi phí tại cơ sở khám và điều trị

– Thời gian thông báo tổn thất:

(*)180 ngày kể từ ngày tai nạn, ngày ra viện hoặc ngày đi khám bệnh (trường hợp điều trị ngoại trú).

VII THÔNG TIN LIÊN HỆ
Hỗ trợ tư vấn quyền lợi Bảo hiểm (*) Khu vực phía Bắc (*) Khu vực phía Nam
1. Ms. Phạm Thị Quỳnh Mai
Email: mai.pham@bolttech.io
Mobile: 0904 990 910
2. Ms. Nguyễn Hồng Minh
Email: minh.nguyen@bolttech.io
Mobile: 094 345 7005
 1. Ms. Phan Thị Hiền
Email: hien.phan@bolttech.io
Mobile: 0979 494 095
2. Mr. Vũ Quốc Đạt
Email: dat.vu@bolttech.io
Mobile: 0933890678
Hỗ trợ kiểm tra chứng từ bồi thường (*) Khu vực phía Bắc
Mr. Dương Hùng Chiến
Email: chien.duong@bolttech.io
Mobile: 083 883 0038
(*) Khu vực phía Nam
Mr. Phan Cao Khang
Email: khang.phan@bolttech.io
Mobile: 0976 682 399
STTLoại hình bảo hiểmPTI CARE
ITHÔNG TIN CHUNG
1Tên Công tyCông ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam
  Số hợp đồng0000162/HD/016-PCN/CN.4.5/2022
 Thời hạn bảo hiểmTừ 01/01/2022 đến 31/12/2022
IIHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
 Quy tắc bảo hiểmQuy tắc bảo hiểm PTI
 Danh sách các bệnh viện miễn dấu trên hóa đơnChi tiết 
 Danh sách các nhà thuốc có hóa đơn VATChi tiết 
 So sánh giá dịch vụ tại một số bệnh viện quốc tếChi tiết 
 Hướng dẫn hồ sơ bồi thườngChi tiết
 Hướng dẫn quy trình yêu cầu trả tiền bảo hiểmChi tiết
 Cách thức chi trả quyền lợi Covid 19Chi tiết
 Sổ tay bảo hiểm tham khảoChi tiết
 Hướng dẫn cài app PTIChi tiết
IIICÁC MẪU FORM 
 Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm ( Claim Form)Mẫu form
 Biên bản tường trình tai nạnMẫu form 
IVDANH SÁCH BẢO LÃNH 
 Danh sách bảo lãnhChi tiết
 Danh sách từ chối bảo hiểmChi tiết
VQUYỀN LỢI BẢO HIỂMChi tiết
VILOẠI TRỪ BẢO HIỂM Chi tiết

LƯU Ý BỒI THƯỜNG

ĐIỀU TRỊ TẠI CƠ SỞ Y TẾ TRONG DANH SÁCH LIÊN KẾT BẢO LÃNH CỦA PTI

BẢO LÃNH NỘI TRÚ/ PHẪU THUẬT

BẢO LÃNH NGOẠI TRÚ

Chi phí được bảo lãnhChi phí phát sinh trong quá trình nằm viện/ phẫu thuật
Chi phí được bảo lãnh– Khám trước khi nhập viện
– Khám sau khi xuất viện
– Trợ cấp nằm viện
(*) Lưu ýChi phí không được bảo lãnh thì khách hàng thanh toán trước và gửi hồ sơ về bolttech để làm thu tục bồi hoàn tiền sau(*) Chi phí khám trước khi nhập viện
(*) Chi phía khám sau khi xuất viện
(*) Trợ cấp nằm viện
(*) Chi phí điều trị tai nạn
(*) Tử vong/thương tật vĩnh viễn
ĐIỀU TRỊ TẠI CƠ SỞ Y TẾ HỢP PHÁP (NGOÀI DANH SÁCH LIÊN KẾT CỦA PTI

KHÁCH HÀNG THANH TOÁN TRƯỚC VÀ NHẬN TIỀN BẢO HIỂM SAU

(*) Thời gian giải quyết bồi thường kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ

(*) Với số tiền yêu cầu bồi thường dưới 20,000,000: trong vòng 5 – 7 ngày làm việc
(*) Với số tiền bồi thường từ 20,000,000 đến đủ 100,000,000: trong vòng 10 – 15 ngày làm việc
(*) Với số tiền bồi thường trên 100,000,000: trong vòng 15 – 20 ngày làm việc

(*) Tất cả các chi phí tại cơ sở khám và điều trị

– Thời gian thông báo tổn thất:

(*)180 ngày kể từ ngày tai nạn, ngày ra viện hoặc ngày đi khám bệnh (trường hợp điều trị ngoại trú).

VIITHÔNG TIN LIÊN HỆ 
 Hỗ trợ tư vấn quyền lợi Bảo hiểm(*) Khu vực phía Bắc(*) Khu vực phía Nam
1. Ms. Phạm Thị Quỳnh Mai
Email: mai.pham@bolttech.io
Mobile: 0904 990 910
2. Ms. Nguyễn Hồng Minh
Email: minh.nguyen@bolttech.io
Mobile: 094 345 7005
1. Ms. Phan Thị Hiền
Email: hien.phan@bolttech.io
Mobile: 0979 494 095
2. Mr. Vũ Quốc Đạt
Email: dat.vu@bolttech.io
Mobile: 0933890678
 Hỗ trợ kiểm tra chứng từ bồi thường(*) Khu vực phía Bắc
Mr. Dương Hùng Chiến
Email: chien.duong@bolttech.io
Mobile: 083 883 0038
(*) Khu vực phía Nam
Mr. Phan Cao Khang
Email: khang.phan@bolttech.io
Mobile: 0976 682 399
 
STT Loại hình bảo hiểm PTI CARE
I THÔNG TIN CHUNG
1 Tên Công ty Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam
 Số hợp đồng 0000162/HD/016-PCN/CN.4.5/2022
Thời hạn bảo hiểm Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
II HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Quy tắc bảo hiểm Quy tắc bảo hiểm PTI
Danh sách các bệnh viện miễn dấu trên hóa đơn Chi tiết 
Danh sách các nhà thuốc có hóa đơn VAT Chi tiết 
So sánh giá dịch vụ tại một số bệnh viện quốc tế Chi tiết 
Hướng dẫn hồ sơ bồi thường Chi tiết
Hướng dẫn quy trình yêu cầu trả tiền bảo hiểm Chi tiết
Cách thức chi trả quyền lợi Covid 19 Chi tiết
Sổ tay bảo hiểm tham khảo Chi tiết
Hướng dẫn cài app PTI Chi tiết
III CÁC MẪU FORM
Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm ( Claim Form) Mẫu form
Biên bản tường trình tai nạn Mẫu form 
IV DANH SÁCH BẢO LÃNH
Danh sách bảo lãnh Chi tiết
Danh sách từ chối bảo hiểm Chi tiết
V QUYỀN LỢI BẢO HIỂM Chi tiết
VI LOẠI TRỪ BẢO HIỂM  Chi tiết

LƯU Ý BỒI THƯỜNG

ĐIỀU TRỊ TẠI CƠ SỞ Y TẾ TRONG DANH SÁCH LIÊN KẾT BẢO LÃNH CỦA PTI

BẢO LÃNH NỘI TRÚ/ PHẪU THUẬT

BẢO LÃNH NGOẠI TRÚ

Chi phí được bảo lãnh Chi phí phát sinh trong quá trình nằm viện/ phẫu thuật
Chi phí được bảo lãnh – Khám trước khi nhập viện
– Khám sau khi xuất viện
– Trợ cấp nằm viện
(*) Lưu ý Chi phí không được bảo lãnh thì khách hàng thanh toán trước và gửi hồ sơ về bolttech để làm thu tục bồi hoàn tiền sau (*) Chi phí khám trước khi nhập viện
(*) Chi phía khám sau khi xuất viện
(*) Trợ cấp nằm viện
(*) Chi phí điều trị tai nạn
(*) Tử vong/thương tật vĩnh viễn
ĐIỀU TRỊ TẠI CƠ SỞ Y TẾ HỢP PHÁP (NGOÀI DANH SÁCH LIÊN KẾT CỦA PTI

KHÁCH HÀNG THANH TOÁN TRƯỚC VÀ NHẬN TIỀN BẢO HIỂM SAU

(*) Thời gian giải quyết bồi thường kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ

(*) Với số tiền yêu cầu bồi thường dưới 20,000,000: trong vòng 5 – 7 ngày làm việc
(*) Với số tiền bồi thường từ 20,000,000 đến đủ 100,000,000: trong vòng 10 – 15 ngày làm việc
(*) Với số tiền bồi thường trên 100,000,000: trong vòng 15 – 20 ngày làm việc

(*) Tất cả các chi phí tại cơ sở khám và điều trị

– Thời gian thông báo tổn thất:

(*)180 ngày kể từ ngày tai nạn, ngày ra viện hoặc ngày đi khám bệnh (trường hợp điều trị ngoại trú).

VII THÔNG TIN LIÊN HỆ
Hỗ trợ tư vấn quyền lợi Bảo hiểm (*) Khu vực phía Bắc (*) Khu vực phía Nam
1. Ms. Phạm Thị Quỳnh Mai
Email: mai.pham@bolttech.io
Mobile: 0904 990 910
2. Ms. Nguyễn Hồng Minh
Email: minh.nguyen@bolttech.io
Mobile: 094 345 7005
1. Ms. Phan Thị Hiền
Email: hien.phan@bolttech.io
Mobile: 0979 494 095
2. Mr. Vũ Quốc Đạt
Email: dat.vu@bolttech.io
Mobile: 0933890678
Hỗ trợ kiểm tra chứng từ bồi thường (*) Khu vực phía Bắc
Mr. Dương Hùng Chiến
Email: chien.duong@bolttech.io
Mobile: 083 883 0038
(*) Khu vực phía Nam
Mr. Phan Cao Khang
Email: khang.phan@bolttech.io
Mobile: 0976 682 399
STT Loại hình bảo hiểm PTI CARE
I THÔNG TIN CHUNG
1 Tên Công ty Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam
 Số hợp đồng 0000162/HD/016-PCN/CN.4.5/2022
Thời hạn bảo hiểm Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
II HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Quy tắc bảo hiểm Quy tắc bảo hiểm PTI
Danh sách các bệnh viện miễn dấu trên hóa đơn Chi tiết 
Danh sách các nhà thuốc có hóa đơn VAT Chi tiết 
So sánh giá dịch vụ tại một số bệnh viện quốc tế Chi tiết 
Hướng dẫn hồ sơ bồi thường Chi tiết
Hướng dẫn quy trình yêu cầu trả tiền bảo hiểm Chi tiết
Cách thức chi trả quyền lợi Covid 19 Chi tiết
Sổ tay bảo hiểm tham khảo Chi tiết
Hướng dẫn cài app PTI Chi tiết
III CÁC MẪU FORM
Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm ( Claim Form) Mẫu form
Biên bản tường trình tai nạn Mẫu form 
IV DANH SÁCH BẢO LÃNH
Danh sách bảo lãnh Chi tiết
Danh sách từ chối bảo hiểm Chi tiết
V QUYỀN LỢI BẢO HIỂM Chi tiết
VI LOẠI TRỪ BẢO HIỂM  Chi tiết

LƯU Ý BỒI THƯỜNG

ĐIỀU TRỊ TẠI CƠ SỞ Y TẾ TRONG DANH SÁCH LIÊN KẾT BẢO LÃNH CỦA PTI

BẢO LÃNH NỘI TRÚ/ PHẪU THUẬT

BẢO LÃNH NGOẠI TRÚ

Chi phí được bảo lãnh Chi phí phát sinh trong quá trình nằm viện/ phẫu thuật
Chi phí được bảo lãnh – Khám trước khi nhập viện
– Khám sau khi xuất viện
– Trợ cấp nằm viện
(*) Lưu ý Chi phí không được bảo lãnh thì khách hàng thanh toán trước và gửi hồ sơ về bolttech để làm thu tục bồi hoàn tiền sau (*) Chi phí khám trước khi nhập viện
(*) Chi phía khám sau khi xuất viện
(*) Trợ cấp nằm viện
(*) Chi phí điều trị tai nạn
(*) Tử vong/thương tật vĩnh viễn
ĐIỀU TRỊ TẠI CƠ SỞ Y TẾ HỢP PHÁP (NGOÀI DANH SÁCH LIÊN KẾT CỦA PTI

KHÁCH HÀNG THANH TOÁN TRƯỚC VÀ NHẬN TIỀN BẢO HIỂM SAU

(*) Thời gian giải quyết bồi thường kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ

(*) Với số tiền yêu cầu bồi thường dưới 20,000,000: trong vòng 5 – 7 ngày làm việc
(*) Với số tiền bồi thường từ 20,000,000 đến đủ 100,000,000: trong vòng 10 – 15 ngày làm việc
(*) Với số tiền bồi thường trên 100,000,000: trong vòng 15 – 20 ngày làm việc

(*) Tất cả các chi phí tại cơ sở khám và điều trị

– Thời gian thông báo tổn thất:

(*)180 ngày kể từ ngày tai nạn, ngày ra viện hoặc ngày đi khám bệnh (trường hợp điều trị ngoại trú).

VII THÔNG TIN LIÊN HỆ
Hỗ trợ tư vấn quyền lợi Bảo hiểm (*) Khu vực phía Bắc (*) Khu vực phía Nam
1. Ms. Phạm Thị Quỳnh Mai
Email: mai.pham@bolttech.io
Mobile: 0904 990 910
2. Ms. Nguyễn Hồng Minh
Email: minh.nguyen@bolttech.io
Mobile: 094 345 7005
1. Ms. Phan Thị Hiền
Email: hien.phan@bolttech.io
Mobile: 0979 494 095
2. Mr. Vũ Quốc Đạt
Email: dat.vu@bolttech.io
Mobile: 0933890678
Hỗ trợ kiểm tra chứng từ bồi thường (*) Khu vực phía Bắc
Mr. Dương Hùng Chiến
Email: chien.duong@bolttech.io
Mobile: 083 883 0038
(*) Khu vực phía Nam
Mr. Phan Cao Khang
Email: khang.phan@bolttech.io
Mobile: 0976 682 399

ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ BỒI THƯỜNG

 

Hanoi: Mr. Hùng Chiến – bolttech Vietnam., – Phòng 3, Tầng 11, Tòa nhà Harec, Số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Tel: +84 247 1080 668, Email: chien.duong@bolttech.io

Ho Chi Minh: Mr Phan Cao Khang – bolttech Vietnam., – Tầng 8, Tòa nhà Platinum, Số 145 Điện Biên Phủ, Phường Da Kao, Quận 1, HCM

Tel: +84 28 7108 0668, Email: khang.phan@bolttech.io