Những Điều Cơ Bản Về Bảo Hiểm Sức Khỏe

Bảo hiểm sức khỏe là một cách giúp chi trả các chi phí chăm sóc sức khỏe. Có những chương trình bảo hiểm sẽ trợ giúp trong trường hợp quý vị gặp tai nạn hoặc bệnh tật bằng cách chi trả một số chi phí y tế khi bạn bị thương hoặc mắc bệnh. Tương tự bảo hiểm nhà và bảo hiểm xe, bạn có nhiều chương trình để lựa chọn.

bảo hiểm sức khỏe

Cách thức bảo hiểm hoạt động

Khi bạn có bảo hiểm sức khỏe, công ty bảo hiểm sẽ chi trả một phần chi phí y tế của quý vị. Số tiền công ty bảo hiểm sẽ trả, và những dịch vụ được đài thọ (bảo hiểm) tùy thuộc vào các chương trình bảo hiểm bạn tham gia.

Ví dụ, bạn có thể phải trả khoản tiền $20 tiền đồng trả cho mỗi lần thăm khám bác sĩ. Hoặc, chương trình bảo hiểm có thể không đài thọ bất kỳ khoản nào cho đến khi bạn trả một khoản tiền nhất định (các khoản khấu trừ). Các khoản khấu trừ và tiền đồng trả này, cùng với bất kỳ chi phí nào khác bạn phải chi trả, được gọi là những khoản chi phí tự trả.

Một vài chương trình bảo hiểm có thể có khoản gọi là tiền đồng bảo hiểm. là số phần trăm trên hóa đơn mà quý vị được yêu cầu chi trả, ngoài khoản khấu trừ và tiền đồng trả.

Thuật ngữ chi phí đồng trả thường được dùng để mô tả phần chia sẻ chi phí được đài thọ bởi bảo hiểm của bạn mà bạn phải tự trả. Khoản tiền này thông thường bao gồm những khoản khấu trừ, tiền đồng bảo hiểm, và tiền đồng trả, nhưng không bao gồm phí bảo hiểm, khoản tiền còn thiếu lại trên hóa đơn thanh toán cho những cơ sở chăm sóc sức khỏe ngoài mạng lưới, hoặc những chi phí cho những dịch vụ không được đài thọ.

Khoản tiền bạn phải trả cho hợp đồng bảo hiểm của bạn được gọi là phí bảo hiểm.

Quan hệ giữa phí bảo hiểm và khoản khấu trừ

Chương trình bảo hiểm sức khỏe là hợp đồng dân sự giữa bạn và công ty bảo hiểm có giá trị 1 năm. Bạn sẽ phải trả một khoản phí bảo hiểm trong 1 năm và bạn sẽ được công ty bảo hiểm chi trả chi phí cho mỗi lần bạn sử dụng dịch vụ chăm sóc y tế tùy theo quyền lợi chương trình bảo hiểm bạn tham gia.